REGULAMIN OBIEKTU „APARTAMENTY TAFLA
NAD JEZIOREM CZORSZTYŃSKIM

Prosimy Państwa o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w obiekcie Apartamenty TAFLA. Pozwoli to obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji i nieporozumień.
Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz przyjęciem i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

1.REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Rezerwację pobytu można dokonać telefonicznie, mailowo lub przez formularz kontaktowy na stronie obiektu oraz przez serwis Booking.com
 2. Apartamenty wynajmowane są na doby. Doba trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 w dniu wyjazdu. Nieopuszczenie apartamentu w dniu planowego wyjazdu do godz. 11:00 będzie traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę. Wiązać się to będzie z odpowiednią dopłatą.
 3. Życzenia przedłużenia pobytu, Gość powinien zgłosić co najmniej dobę przed planowanym końcem pobytu.
 4. Obsługa obiektu uwzględni życzenia przedłużenia rezerwacji w miarę posiadanych możliwości. Przedłużenie pobytu będzie objęte dodatkową opłatą. Gość nie może przekazać apartamentu innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 5. Osoby odwiedzające, niezameldowane mogą przebywać w obiekcie „Apartamenty TAFLA” od godz. 8:00 do 22:00.
 6. W dniu przyjazdu Gość otrzymuje SMS lub wiadomością e-mail  indywidualne kody do wejścia głównego oraz Apartamentu. W razie awarii przekazane zostaną klucze do drzwi.
 7. Prosimy o podanie przybliżonej godziny przyjazdu, telefonicznie lub mailowo, najpóźniej na dzień przed przyjazdem, osobie odpowiedzialnej za rezerwację.
 8. Do czynności zameldowania wymagany jest aktualny dowód osobisty bądź inny dokument tożsamości ze zdjęciem. Rezerwacji i meldunku może dokonań tylko osoba pełnoletnia.
 9. Dokumenty potrzebne do zameldowania przekazane będą do wypełnienia i podpisu w dniu przyjazdu w godzinach 15:00 – 21:00. W przypadku późniejszego przyjazdu dokumenty pozostawione zostaną do wypełnienia w apartamencie. Prosimy o przekazanie ich
  i uregulowanie płatności za pobyt wraz z kaucją w drugim dniu pobytu do południa. W przypadku wcześniejszego uiszczenia całej kwoty za pobyt wraz z kaucją, wypełniony dokument prosimy przekazać obsłudze.
 10. Pobyt dziecka do lat 4, śpiącego wraz z opiekunem lub we własnym prywatnym łóżeczku, dla którego nie jest wymagana dodatkowa pościel, jest bezpłatny.
 11. W momencie dokonywania rezerwacji należy podać całkowitą liczbę osób wraz z wiekiem dzieci oraz uwzględnieniem osobno dzieci, których pobyt traktowany jest jako bezpłatny. Liczba osób w Apartamencie / Apartamentach łącznie z dziećmi nie może przekroczyć maksymalnie dopuszczalnej liczby osób.
 12. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby osób w Apartamencie obsługa obiektu może doliczyć dodatkową opłatę lub odmówić przyjęcia Gości.
 13. Apartamenty TAFLA zastrzegają sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, bez możliwości refundacji opłaty za pobyt, który: nie posiada dowodu tożsamości lub nie chce okazać dowodu tożsamości, znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, odnosi się wulgarnie do obsługi obiektu, stosuje groźby karalne lub jakąkolwiek formę szantażu, nie dokonał zapłaty za pobyt bądź odmawia zapłaty za pobyt na miejscu (gotówka) lub obowiązkowe opłaty/kaucje.
 14. Pobyt zwierząt w domu jak również w jego otoczeniu jest zabroniony. Złamanie tego zakazu skutkuje karą pieniężną w wysokości 500 PLN za każdą zarezerwowaną przez Gościa dobę lub anulacją rezerwacji.

2. PŁATNOŚĆ, ZMIANA / ANULACJA REZERWACJI

 1. Wpłatę zadatku należy dokonać do 3 dni od momentu wstępnej rezerwacji na konto bankowe podane w potwierdzeniu.
 2. Rezerwację uważa się za potwierdzoną w momencie wpłynięcia na konto zadatku za pobyt w wysokości 30 % całkowitej kwoty.
 3. Niewpłacenie zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
 4. Pozostałą płatność za pobyt należy dokonać przelewem na konto bankowe (wpłata powinna wpłynąć na konto obiektu przed przyjazdem Gościa), bądź gotówką w dniu przyjazdu. Nie ma możliwości płacenia kartami płatniczymi.
 5. Kaucję na poczet zniszczeń w wysokości 500 PLN należy wpłacić gotówką podczas zameldowania w obiekcie. Kaucja zostanie niezwłocznie zwrócona przy wymeldowaniu, po sprawdzeniu stanu Apartamentu/ów, części wspólnych obiektu. W przypadku zniszczeń potrącona zostanie równowartości szkód wyrządzonych przez Gościa oraz osoby, za które ponosi On odpowiedzialność. Jeśli wartość szkód nie będzie przekraczać wysokości kaucji, do 7 dni po wymeldowaniu zwrócona zostanie pozostałość kwoty.
 6. Potrącenia należności z kaucji nie wyłącza dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych szkód, których wartość przewyższa pobraną kaucję.
 7. Zmiana Rezerwacji jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy w innym wybranym przez Gościa terminie Apartament nie został już zarezerwowany. W przypadku gdy cena usługi w nowym terminie jest wyższa niż dotychczasowa, Gość zobowiązany jest do pokrycia różnicy w cenie usługi. W przypadku gdy cena usługi w nowym terminie jest niższa niż dotychczasowa, właściciel obiektu zwróci Gościowi
  różnicę w cenie usługi.
 8. Bezkosztowej anulacji pobytu można dokonać na 14 i więcej dni przed planowanym przyjazdem do obiektu Apartamenty TAFLA.
 9. Gdy anulacja dokonana będzie między 14 a 7 dniem przed planowanym przyjazdem, zostanie potrącone z zaliczki 50% jej wartości.
 10. W przypadku anulacji w terminie krótszym niż 7 dni przed planowanym przyjazdem: – wpłacona zaliczka przepada w całości na rzecz obiektu Apartamenty TAFLA lub – wpłacona zaliczka przechodzi na poczet pobytu w innym, dostępnym terminie – Możliwość wystawienia Vouchera.
 11. W przypadku rezygnacji w trakcie pobytu : – istnieje możliwość wykorzystania adekwatnej kwoty za pobyt w innym terminie, – w przypadku losowego zdarzenia (choroba), zwracamy 50% kwoty za niewykorzystany pobyt.
 12. Gość za zgodą obsługi Apartamentów TAFLA może przenieść wszelkie prawa i obowiązki wynikające z dokonanej rezerwacji na osobę trzecią, pod warunkiem przejęcia przez tą osobę wszelkich praw i obowiązków wynikających z informacji zawartych w regulaminie.

3. REGULAMIN PORZĄDKOWY

 1. Gość zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej od godziny 22.00 do 7.00
 2. Prosimy nie zakłócać spokojnego pobytu innych Gości, a także sąsiadów obiektu Apartamenty TAFLA. Właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 3. Wewnątrz obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, wyrobów tytoniowych, e-papierosów, IQOS i innych używek. W przypadku złamania zakazu pobierana jest opłata 500 PLN (sprzątanie, czyszczenie, pranie) plus ewentualne koszty wymiany elementów wyposażenia i wykończenia przesiąkniętych dymem.
 4. Wszystkie przedmioty wchodzące w skład wyposażenia Apartamentów (w tym ręczniki) i części wspólnej są własnością Apartamentów TAFLA. Zabrania się zabierania, wynoszenia z obiektu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia. Działanie takie będzie zgłaszane do odpowiednich służb.
 5. Obiekt „Apartamenty TAFLA” przeznaczony jest do celów wypoczynkowych. W całym obiekcie obowiązuje całkowity zakaz organizacji imprez, przyjęć, spotkań towarzyskich w większej grupie osób itp. Za zorganizowanie imprezy towarzyskiej uciążliwej dla innych lokatorów, Właściciel może pobrać karę w wysokości 1 000 PLN. W przypadku złamania zakazu organizacji imprez, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania rezerwacji, bez obowiązku zwrotu kosztów za niewykorzystany czas pobytu.
 6. Zabrania się przekazywania kodu do drzwi osobom trzecim. W przypadku posiadania kluczy od apartamentu Gość jest zobowiązany do ich zwrotu podczas wymeldowania, a w przypadku ich zgubienia uiszczenia opłaty w wysokości 400 PLN.
 7. Gość zobowiązuje się dbać o powierzony Apartament oraz oddać go w stanie nie pogorszonym. Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone w Apartamencie, części wspólnej oraz otoczeniu obiektu.
 8. Niestosowanie się do w/w zasad może skutkować natychmiastowym wypowiedzeniem najmu bez zachowania prawa do zwrotu pieniędzy za pobyt.

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA

 1. Każdorazowo opuszczając obiekt w czasie pobytu, Gość jest zobowiązany do jego zabezpieczenia poprzez zamknięcie drzwi oraz okien, a także poprzez wyłączenie oświetlenia, telewizora i pracujących urządzeń elektrycznych znajdujących się w Apartamencie, kuchni (piekarnik, mikrofalówka, ekspres do kawy, czajnik) oraz zakręcenie wody.
 2. Gość zobowiązany jest do zabezpieczenia wejścia głównego do obiektu Apartamenty TAFLA.
 3. Na terenie obiektu zabronione jest chodzenie w butach narciarskich. Do przechowywanie butów narciarskich, nart, kijków, desek snowboardowych i innych sprzętów sportowych służy specjalna wiata znajdująca się obok budynku.
 4. Nie należy wnosić rowerów do Apartamentów. Do przechowania rowerów służy wiata rowerowa obok obiektu.
 5. Należ każdorazowo zamykać wiatę i zabezpieczyć kluczyk. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za kradzież sprzętów pozostawionych w wiacie.
 6. Zabrania się ingerencji Gościa w wyposażenie, układ, rozmieszczenie mebli oraz zabezpieczenia Apartamentu.
 7. Nie należy wynosić na balkon wyposażenia Apartamentu (tj. foteli, puf, stolików itp.)
 8. O wszelkich usterkach powstałych w Apartamencie, w czasie pobytu Gość powinien niezwłocznie poinformować Personel obiektu (tel. 570 944 950 /e-mail: noclegi-tafla@outlook.com).
 9. Wszystkie usterki zgłoszone później niż w pierwszej dobie pobytu będą egzekwowane od aktualnych Gości.
 10. Gość zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o szkodach wyrządzonych przez Niego podczas pobytu i do pokrycia wartości tych szkód.
 11. Gość Apartamentu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia poczynione we wszelkich urządzeniach znajdujących się w apartamencie, kuchni oraz części wspólnej.

5. OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA

 1. Właściciel zobowiązuje się do zapewniania warunków do pełnego wypoczynku Gościa.
 2. Właściciel zobowiązany jest zapewnić wymianę bielizny pościelowej i ręczników przed przybyciem Gościa.
 3. Właściciel zobowiązany jest w miarę możliwości reagować na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń oraz czystości i porządku przez podjęcie czynności mających na celu natychmiastowe usunięcie usterek i braków.
 4. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa zostaną spakowane i zabezpieczone po zakończeniu pobytu. Mogą one zostać odesłane na koszt Gości pod wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, Właściciel przechowa te przedmioty przez 2 tygodnie.
 5. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty rzeczy wartościowych pozostawionych w obiekcie lub ich uszkodzenia.
 6. W przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych okoliczności, w wypadku awarii lub innych zdarzeń losowych, których skutków nie można zlikwidować zwyczajnymi środkami Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego apartamentu na inny, bądź w razie barku możliwości wymiany, zmianę terminu pobytu lub anulację rezerwacji zwracając wpłaconą całkowitą kwotę.
 7. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu, związane z pracami budowlanymi lub wykończeniowymi prowadzonymi wokół obiektu, hałasem z nieruchomości sąsiednich, przerwaniem dostawy mediów z przyczyn niezależnych od obiektu Apartamenty TAFLA.
 8. Parking dla Gości Apartamentów TAFLA jest bezpłatny oraz niestrzeżony. Właściciel oraz personel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy oraz mienie w nich pozostawione.

6. REGULAMIN PARKINGU

 1. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. Na terenie parkingu obowiązują zasady ruchu pojazdów i pieszych zawarte w ustawie  z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym  (Dz. U. z 2005r. Nr  108, poz.908 ze zm.);
 3. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe  oraz inne podobne materiały  i substancje mogące stworzyć zagrożenia dla osób i mienia.
 4. Użytkownik we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą.
 5. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku siły wyższej, żywiołów, kradzieży (włamania, rozboju itp.), zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów  znajdujących się na terenie parkingu, jak również rzeczy  w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie.
 6. Na jeden Apartament przypada jedno miejsce parkingowe.
 7. Na terenie parkingu nie może parkować osoba niezameldowana w obiekcie Apartamenty TAFLA.
 8. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Właściciel może zażądać usunięcia pojazdu z parkingu, bądź zastosowania blokady mechanicznej pojazdu. W przypadkach określonych w ust.1 Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia kosztów  związanych z usunięciem pojazdu z parkingu oraz jego zabezpieczeniem i przechowaniem do czasu odbioru pojazdu przez Użytkownika lub wniesieniem opłaty  dodatkowej  w wysokości określonej odrębnymi przepisami.
 9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność  za wszelkie szkody spowodowane przez pojazd lub powstałe w związku z korzystaniem z miejsca parkingowego, w szczególności z tytułu zanieczyszczenia  powierzchni parkingu na skutek wycieku płynów z pojazdu (wyciek oleju, płynu hamulcowego, płynu chłodniczego itp.).
 10. Na terenie parkingu  zabronione jest:
 • palenie tytoniu;
 • spożywanie alkoholu;
 • zaśmiecanie,
 • niszczenie urządzeń;
 • mycie i odkurzanie pojazdów;
 • wymiana lub  uzupełnianie płynów w pojazdach – cieczy chłodzącej, oleju itp.
 • działania niezgodne z przepisami BHP  i PPOŻ;
 • zachowania sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub zakłócające  korzystanie z parkingu.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2023 roku.

Klauzula informacyjna – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO)
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych informujemy iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wynajmujący obiekt ”noclegi Tafla”, Ewa Chlipała, zam. ul. Za Stylchyn 50, 34-440 Kluszkowce.
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi, proszę kontaktować się pod adresem e-mail: noclegi-tafla@outlook.com lub przesłać korespondencję na wskazany wyżej adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi noclegowej (przeprowadzenie procesu rezerwacji, potwierdzenia rezerwacji (również telefonicznego), zmiany rezerwacji, anulowania rezerwacji zgodnie z obowiązującym regulaminem oraz wystawienia dokumentów sprzedaży – faktury lub pokwitowania) świadczonej na Pani/Pana rzecz w obiekcie „noclegi TAFLA”, ul. Za Stylchyn 50, 34- 440 Kluszkowce oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych ze świadczeniem tych usług, w celu poboru rozliczenia kaucji, i opłat wskazanych w cenniku, związanej z Pani/Pana obytem w obiekcie „noclegi TAFLA” w Kluszkowcach.
 1. Monitoringiem wizyjnym objęty jest budynek i jego najbliższe otoczenie. Rejestracji podlega obraz z kamer monitoringu bez rejestracji dźwięku. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń wewnątrz obiektu. Administrator oznacza pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość przeprowadzenia procesu zameldowania.
 3. Dane osobowe będą przechowywane: przez okres świadczenia usługi noclegowej świadczonej na Pani/Pana rzecz w obiekcie „noclegi TAFLA” w Kluszkowcach, oraz przez okres wymagany przepisami prawa, a w przypadku wyrażenia zgody do momentu wycofania zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 1. Nagrania z obrazu Administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin, o którym mowa powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie okresu, o którym mowa powyżej, uzyskanie w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 1. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom w stosunku, do których jesteśmy zobowiązani z mocy prawa do ich przekazywania lub powierzone naszym podwykonawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. w celu obsługi księgowej, prawnej, marketingowej. Takie podmioty przetwarzają dane zgodnie z naszymi poleceniami.
 2. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również do przenoszenia danych.
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 4. W przypadku uznania, że dane osobowe przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.